ΑΡΧΙΚΗ / Πολιτική Ασφαλείας

Πολιτική Ασφαλείας

Εισαγωγή

Η εταιρεία MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ (στο εξής «Menarini») αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της («Υποκείμενα των Δεδομένων») και δεσμεύεται ως προς την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους. Όταν τα Υποκείμενα των Δεδομένων επισκέπτονται τον ιστότοπο www.menarinidiagnostics.gr («Ιστότοπος») ή αιτούνται χρήσης των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, η Menarini δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Η ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας») συνοψίζει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Menarini κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Ιστότοπου της και τις σχετικές δεσμεύσεις που αυτή αναλαμβάνει. Ειδικό ενημερωτικό σημείωμα διατίθεται στα τμήματα του Ιστότοπου στα οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου των Δεδομένων συλλέγονται.

Όπου απαιτείται από τον Νόμο 2472/1997 με τίτλο «Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α’ 50 – 10 Απριλίου 1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («Ν. 2472/1997»), πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα ζητείται η λήψη της σχετικής συγκατάθεσης από το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Εάν τα Υποκείμενα των Δεδομένων παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων μερών, οφείλουν να έχουν προηγουμένως διασφαλίσει ότι η αποκάλυψη των δεδομένων αυτών στη Menarini (και η επακόλουθη επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα) είναι σύμφωνη με το Ν. 2472/1997, καθώς επίσης και με τους λοιπούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επί παραδείγματι, τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να παράσχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών μόνο κατόπιν προηγούμενης προσήκουσας ενημέρωσής τους και λήψης ειδικής συγκατάθεσης.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η νομίμως εκπροσωπούμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», Α.Φ.Μ.: 094322455, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά και έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 575, Τ.Κ. 16451, τηλ.: +30 210 99 44 950, Φαξ: +30 210 99 45 029, E-mail: inform@menarinidiagnostics.gr

Είδος των Δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Οι επισκέψεις στον Ιστότοπο και η παροχή συμβουλών συνήθως δεν συνεπάγονται τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου των Δεδομένων, εκτός αν πρόκειται για «δεδομένα πλοήγησης» και “cookies”, όπως κατωτέρω αναλύεται. Επιπρόσθετα, τα Υποκείμενα των Δεδομένων ενδέχεται να παρέχουν εκουσίως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη Menarini, είτε όταν χρησιμοποιούν ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, είτε όταν ζητούν τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.

Δεδομένα Πλοήγησης και Cookies

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων των Δεδομένων που επισκέπτονται τον Ιστότοπο περιορίζεται στα λεγόμενα «δεδομένα πλοήγησης», ήτοι στα δεδομένα τα οποία μεταδίδονται στον Ιστότοπο, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τόσο των υπολογιστικών συστημάτων που έχουν δημιουργηθεί για τη διαχείριση του Ιστοτόπου, όσο και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου. Επί παραδείγματι, τέτοια αποτελούν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα χώρου του υπολογιστή που χρησιμοποιείται προς σύνδεση στον Ιστότοπο, καθώς επίσης και άλλες παράμετροι σχετικές με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον Ιστότοπο. Η Menarini συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως τον αριθμό των επισκέψεων καθώς και το χρόνο παραμονής στον Ιστότοπο) για καθαρά στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη βάση, προκειμένου να επιτηρείται η λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του. Τέτοια δεδομένα δεν συλλέγονται προκειμένου να συσχετίζονται με άλλες πληροφορίες που αφορούν το Υποκείμενο των Δεδομένων ούτε για να καταστήσουν εφικτή την εξακρίβωση της ταυτότητας των Υποκειμένων των Δεδομένων • ωστόσο, λόγω της φύσης των δεδομένων αυτού του είδους, οι πληροφορίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εξακρίβωση της ταυτότητας των Υποκειμένων των Δεδομένων μέσω της επεξεργασίας και του συσχετισμού με άλλα δεδομένα τρίτων μερών. Για το λόγο αυτό, σε σχέση με τα δεδομένα πλοήγησης αίρεται η ταυτοποίηση αμέσως μετά την επεξεργασία και θα μπορούσε να ανακτηθεί από τη Menarini αποκλειστικά για το σκοπό εξακρίβωσης ευθυνών αναφορικά με ηλεκτρονικές παραβάσεις οι οποίες προκάλεσαν ζημία στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου. Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω, τα δεδομένα πλοήγησης όπως περιγράφονται άνωθεν διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί “cookies”. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί στην χρήση των “cookies” όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “session cookies”.

Τα session cookies είναι προσωρινές σειρές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την χρήση του Ιστότοπου, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και για τη διαχείριση του συστήματος. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα Υποκείμενα των Δεδομένων• τα cookies αυτού του είδους αποθηκεύονται προσωρινά και διαγράφονται όταν το Υποκείμενο των Δεδομένων κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης Web.

Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τα Υποκείμενα των Δεδομένων• ωστόσο, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να αποφασίσει να μη χρησιμοποιεί τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Web. Εντούτοις, η μη χρησιμοποίηση των cookies θα μπορούσε να μειώσει τη δυνατότητα χρήσης του Ιστότοπου και να στερήσει από τα Υποκείμενα των Δεδομένων τη δυνατότητα να αποκομίσουν τα μέγιστα από τις λειτουργίες του Ιστότοπου και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web αποδέχονται αυτομάτως τα cookies• ωστόσο, τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Web προκειμένου να μην κάνουν χρήση αυτής της λειτουργίας. Η ενότητα «Βοήθεια (Help)» η οποία διατίθεται στη γραμμή εργαλείων των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης Web επεξηγεί το πώς να αποφεύγεται η αποδοχή cookies, εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων «web beacons» και άλλων τεχνολογιών μέσω των οποίων μπορούν να ανιχνευθούν τα Υποκείμενα των Δεδομένων, καθώς επίσης το πώς να λαμβάνονται πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης Web σχετικά με την παρουσία αυτών των τεχνολογιών και το πώς να μη γίνεται χρήση τους.

Η Menarini δεν ελέγχει, ούτε έχει πρόσβαση σε cookies, web beacons ή άλλες τεχνολογίες για την ανίχνευση των Υποκειμένων των Δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε Ιστότοπους τρίτων μερών, στους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση το Υποκείμενο των Δεδομένων κάνοντας χρήση του Ιστότοπουη Menarini δεν ελέγχει, ούτε έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ή τα έγγραφα τα οποία δημοσιοποιούνται στους ανωτέρω Ιστότοπους ή αποκτώνται μέσω αυτών η Menarini δεν ελέγχει, ούτε έχει πρόσβαση στις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου των Δεδομένων, και αρνείται ρητά την οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων οφείλουν να ελέγχουν τις πολιτικές προστασίας των Ιστότοπων των τρίτων μερών που είναι προσβάσιμοι μέσω του Ιστότοπου, προκειμένου να λάβουν γνώση επί των όρων που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τα ίδια τα Υποκείμενα των Δεδομένων. Είναι σαφές ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά αποκλειστικά στον Ιστότοπο, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Διατήρηση και Αποθήκευση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε αλλά και επεξεργάζονται από υπολογιστικά συστήματα τα οποία ανήκουν στη Menarini και είναι διαχειριζόμενα είτε από τη Menarini, είτε από τρίτα μέρη/παρόχους τεχνικών υπηρεσιών• για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως ανατρέξετε κατωτέρω στην ενότητα «Πρόσβαση στα Δεδομένα». Τα δεδομένα επεξεργάζονται μόνο από προσωπικό υψηλής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια λειτουργιών έκτακτης συντήρησης.

Σκοποί και Μέθοδοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Menarini ενδέχεται να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων των Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς: διαχείριση των επικοινωνιών από χρήστες, διαχείριση των αιτημάτων για παροχή πληροφοριών, διανομή προωθητικού υλικού και επικοινωνίες από ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και φαξ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται τόσο σε έγγραφη, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία. Τα δεδομένα εισάγονται σε πληροφοριακό σύστημα της Menarini, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τα προφίλ ασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων και τις αρχές της δίκαιης και σύννομης επεξεργασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα διατηρούνται αυστηρά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Ασφάλεια και Ποιότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Menarini αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Η Menarini έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά μέτρα, όπως διάφορες προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα από αλλοίωση, απώλεια και προσβασιμότητα άνευ εξουσιοδότησης: στην πράξη, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται σε δωμάτια με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε ελέγχους. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιεί η Menarini έχουν εγκατασταθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη. Τα δεδομένα επεξεργάζονται αυστηρά στο μέτρο που αυτό απαιτείται και μόνο προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συγκεκριμένος σκοπός της συλλογής τους. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να συνδράμουν την Menarini προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα προσόντα τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της Menarini το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία δεδομένων. Σε σχέση με τα καθήκοντά του, το προσωπικό αυτό ενδέχεται να χρειάζεται να επεξεργάζεται δεδομένα αυτού του είδους, προκειμένου να διαχειρίζεται το αίτημα από τα Υποκείμενα των Δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύπτονται σε άλλους υπαλλήλους της Menarini, καθώς επίσης και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Α. MENARINI για τους ίδιους σκοπούς που εκτίθενται ανωτέρω ή/και για διοικητικούς σκοπούς.

Παροχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όπου συνοδεύονται από αστερίσκο [*] τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα προκειμένου η Menarini να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω του Ιστότοπου (π.χ. αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή/και υλικού) ή να προβαίνει σε συμπληρωματική επικοινωνία με το Υποκείμενο των Δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματά του/της. Η άρνηση παροχής δεδομένων αυτού του είδους, δεν θα επιτρέπει στη Menarini να παρέχει τις αιτούμενες από το Υποκείμενο των Δεδομένων υπηρεσίες. Η παροχή κάθε άλλου δεδομένου που δεν συνοδεύεται από αστερίσκο, είναι προαιρετική: σχετική άρνηση δεν θα έχει κάποια επίπτωση για το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων δύνανται ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο Ν. 2472/1997, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελέγχου του περιεχομένου, της πηγής και της εγκυρότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης σε αυτά και στο αν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, του δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη, του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία και συγκεκριμένα του δικαιώματος κατάθεσης αιτήματος για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να απευθυνθούν ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail (στη διεύθυνση: inform@menarinidiagnostics.gr ) ή ταχυδρομικώς (στη διεύθυνση: MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ, Λεωφ. Βουλιαγμένης 575, 16451 Αργυρούπολη, Ελλάς), προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν ή/και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Ν. 2472/1997.